Yasak Cihaz veya Programlar TCK m.245/A

Yasak cihaz ve programlar suçu Türk Ceza Kanunu madde 245/A da düzenlenmiştir. Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Şikayete tabi bir suç değildir, dolayısıyla re’sen soruşturulup kovuşturulur. Uzlaştırma hükümleri bu suç bakımından uygulama alanı bulmaz. Ceza ve dava zaman aşımı bakımından TCK m.66 ve TCK m.68 hükümleri uygulanır.

Yasak Cihaz Ve Programlar Suçunun Tanımı ve Kapsamı

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun münhasıran “bilişim alanında suçlar” bölümünde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi cezalandırılır.

Buna göre bu tür cihaz ve programların, bilişim sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla yapılması veya oluşturulması durumunda TCK m.245/A’da geçen suç oluşmaz.

Failin cezalandırılabilmesi için söz konusu cihaz, program, şifre veya güvenlik kodunun suçun işlenmesine elverişli olması gerekir.

Madde Düzenlemesi

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yasak Cihaz Veya Programlar Suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım Bilişim Alanına Karşı Suçlar başlıklı 10. bölümde düzenlenmiştir.

Bilişim Alanına Karşı Suçlar şunlardır:

Suçun Hareket Ögesi

Bu suç seçimlik hareketli bir suçtur seçimlik hareketler şunlardır:

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun, münhasıran Bilişim Alanına Karşı Suçlar bölümünde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda bunların:

 • İmal edilmesi,
 • İthal edilmesi,
 • Sevk edilmesi,
 • Nakledilmesi,
 • Depolanması,
 • Kabul edilmesi,
 • Satılması,
 • Satışa arz edilmesi,
 • Satın alınması,
 • Başkalarına verilmesi,
 • Bulundurulması,

Bu suçun oluşabilmesi için sadece kast yeterli olmayıp ayrıca failin Bilişim Alanına Karşı Suçlar bölümünde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi amaç ve saiki ile gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Önemle belirtmek gerekir ki kanunun esasından da anlaşılacağı üzere “bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun” şeklinde ki sayım tahdidi değil örnek vericidir.

yasak cihaz veya programlar
Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı

Yasak Cihaz Veya Programlar Yüksek Mahkeme Kararları

Y.5.C.D. E. 2021/15189 K. 2022/246 K.T. 11.01.2022

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasak cihaz veya programlar bulundurma suçlarından sanıklar … ve … hakkında yapılan yargılama sırasında; İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesiyle Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/09/2021 gün ve 2021/1136 E. 2021/1115 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 11/01/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!