Yağma Suçu (Gasp) Nedir?

Yağma suçu (Gasp) 5237 sayılı TCK‘da madde 148‘de düzenlenmiştir. Eskişehir Ceza Avukatı önemle belirtmek gerekir ki 765 sayılı TCK da Gasp olarak düzenlenen suç 5237 sayılı TCK‘da Yağma adı altında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yağma Suçu (Gasp) Cezası

TCK madde 148 fıkra 1 şu şekildedir: “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK. m.148/1

TCK madde 148 fıkra 2 ise şu hükme yer vermiştir: Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

TCK. m.148/2

TCK madde 148 fıkra 1’de düzenlenen hükümde taşınır mal yağması düzenlenmiştir. TCK madde 148 fıkra 2’de düzenlenen hükümde ise senedin yağması düzenlenmiştir. Yağma suçu, karma hukuksal konulu bir suçtur. Bu suçta mal varlığı ve kişisel değerler (yaşam, vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlık, kişi özgürlüğü) birlikte korunmaktadır. Korunan varlıkların mağdura ait olmasına gerek yoktur. Bir başkasına veya mağdurun yakınına yönelikte olabilir. Yağma suçu mal varlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Yine mal varlığına karşı suçlar arasında düzenlenen hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu hakkında bilgi edinmek için ilgili makalelerimizi okuyunuz.

Yağma Suçu Gasp Suçu Hareket Unsurları

Yağma (Gasp) suçunun taşınır mal yağması kısmını oluşturan hükümde ifade edilen suçun hareket ögesi “cebir veya tehditle bir taşınır malın alınması” dır.

Senedin yağması suçunun hareket ögesini ise aşağıda ki seçimlik hareketler oluşturmaktadır:

 • Kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi vermeye zorlamak
 • Var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye zorlamak
 • Var olan bir senedin alınmasına karşı koymamaya zorlamak
 • İleride böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya zorlamak
 • Var olan bir senedi imha etmeye zorlamak
 • Var olan bir senedin imhasına karşı koymamaya zorlamak

Hem taşınır mal yağması hem de senedin yağması suçunun ortak özelliği “cebir veya tehdit” kullanılmasıdır.

Yağma Suçu (Gasp) Nitelikli Haller

Cezayı Artıran Olgular:

 • Suçun silahla işlenmesi
 • Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi
 • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
 • Suçun yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentisinde işlenmesi
 • Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi
 • Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
 • Suçun suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlenmesi
 • Suçun gece vakti işlenmesi

Cezayı Azaltan Olgular:

 • Failin hukuksal bir ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması
 • Malın değerinin az olması

Kişinin bir hukuksal ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması durumunda, yalnızca tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (TCY m.150/1)

Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir. (TCY m.150/2)

Yağma suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak yağma suçunun işlenebilmesi için kast yeterli olmayıp failin yararlanma amacıyla bu suçu işlemesi gerekmektedir.

Eskişehir Ceza Avukatı yağma suçunun 765 sayılı TCK da geçtiği üzere eski adıyla gasp suçunun şüphelisi veya sanığı durumunda olan müvekkillerimize soruşturma ve/veya kovuşturma aşamasında müdafilik hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerimize profesyonelce vekillik hizmeti vermekteyiz.

Yağma Suçu

Yağma suçu Madde 148 Gerekçesi

Birinci Fıkra

Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanım­lanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, mağdurun rıza­sının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle yapılması ge­rekir. Yağma suçu cebir kullanılarak da işlenir. Ancak bu cebrin, neti­cesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama boyutuna ulaşmaması gerekir.

Yağma suçunun tamamlanabilmesi için, kullanılan cebir veya tehdidin etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya malın alınmasına karşı koymama­lıdır. Bu bakımdan, kullanılan cebir veya tehdidin, kişiyi malı teslim etmeye veya alınmasına ses çıkarmamaya yöneltmeye elverişli olması gerekir. Bu nitelikte olmayan bir cebir veya tehdit, sırf mağdurun normalden fazla ürkek olması nedeniyle, malı teslim etmeye veya alınmasına yöneltmişse, yağma suçundan söz edilemez ve fiilin hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerekir.

Malın teslim edilmesi veya alınması, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesini, mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hâle gelmesini ifade eder.

Mal, zilyedin tasarruf olanağı ortadan kalktığı anda alınmış olacağın­dan, bu ana kadar yapılan cebir veya tehdit, hırsızlığı yağmaya dönüştürür.

Mal alındıktan yani hırsızlık suçu tamamlandıktan sonra, bunu geri almak isteyen kişiye karşı cebir veya tehdide başvurulması hâlinde, artık yağma suçundan söz edilemez. Hırsızlık suçuna konu malın geri alınmasını önlemek amacına yönelik olarak kullanılan cebir veya tehdit ayrı suçların oluşmasına neden olur. Bu durumda, gerçek içtima hükümlerinin uygulan­ması gerekir.

İkinci Fıkra

Maddenin ikinci fıkrasında senedin yağması düzenlenmiştir. Cebir veya tehdit kullanılarak bir kimsenin, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıkla­yan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edil­mesi de yağma sayılmıştır. Senedin bunu imzalayan için “borç doğurucu” olması gerekir. Bu borç para borcu olabileceği gibi, bir işi yapmaya veya yapmamaya, bir taşınmazını hibe etmeye, kira ile oturulan bir binayı bo­şaltmaya, var olan bir borca kefil olmaya da ilişkin olabilir. Bir alacağı tahsil etmemeye, herhangi bir davayı açmamaya, vasiyetnamesini değiştirmemeye yönelik bir vaadi içeren yazılı beyanlar da “borç doğurucu” senet sayılırlar. Şu hâlde mağduru iktisaden değerlendirmeye elverişli olan bir hakkını kul­lanmamasına yol açan her türlü belge, borç doğurucu senet tanımına girer.

Üçüncü Fıkra

Maddenin son fıkrasında, mağdurun herhangi bir vasıta ile kendini bilmeyecek ve savunamayacak hâle getirilmesinin, örneğin uyku ilacı ile uyutulmasının, yağmada cebir sayılacağı açıklanmıştır.

Yağma Suçu Madde 149 Gerekçesi

Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri ta­nımlanmaktadır.

Birinci Fıkra

A-bendi

Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır.

B-bendi

Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koy­ması suretiyle yağma suçunu işlemesi hâlinde, cezanın artırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Tanınmamak için tedbirler alınması hâlinde de bu bent hükmüne göre cezaya hükmolunacaktır. Tehdidin mektupla yapılması hâlinde, mektubun imzasız olması, korku salmış bir kimsenin ismi ile veya rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış olması, bu duruma ilişkin örnekleri oluşturmaktadır.

C-bendi

Fıkranın (c) bendine göre, yağma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırıl­mayı gerektirmektedir. Bu nitelikli hâlin varlığı için, yağma suçunu iki veya daha fazla kişinin müşterek fail olarak işlemesi gerekir. İki veya daha fazla kişinin suçu birlikte işlemesi hâlinde bir iştirak ilişkisi vardır ve bu kişilerin hepsi müşterek faildir. Ancak, yağma suçunun iştirak hâlinde işlenmesine rağmen, müşterek faillik ilişkisinin bulunmadığı durumlarda, örneğin diğer suç ortaklarının azmettiren veya yardım eden olması hâllerinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezada artırma yapılamayacaktır.

Bu hükmün kabulünde, yağma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinin mağdur üzerinde oluşturabileceği zorlayıcı etki göz önünde bulundurulmuştur.

D-bendi

Fıkranın (d) bendinde, yağma suçunun yol kesmek suretiyle ya da ko­nut veya işyerinde işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Yol kesme hâlinde fiilin doğrudan doğruya mağdura karşı işlenmiş olması gerekir; yol kesme süresi kısa veya uzun olabilir.

E-bendi

Fıkranın (e) bendinde, yağma suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

F-bendi

Fıkranın (f) bendine göre, yağma suçunun suç örgütüne yarar sağla­mak maksadıyla işlenmesi, söz konusu suçun nitelikli unsurunu oluştur­maktadır. Örgütün suç işlemek maksadıyla meydana getirilmiş olması gere­kir.

Bu nitelikli unsurun varlığı için, örgüte yarar elde etmek maksadıyla hareket edilmesi gerekir; ancak, örneğin yağma sonucu elde edilen paranın örgüte aktarılması şart değildir. Yarar deyiminin de geniş şekilde anlaşılması gerekir. Mağdurun böyle bir örgüte üye olmaya ve aidat ödemeye veya ba­ğışta bulunmaya zorlanması hâlinde de, bu bent uygulanır.

G-bendi

Fıkranın (g) bendinde, yağma suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, failin suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılması kabul edilmiştir.

İkinci Fıkra

Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Madde 150 Gerekçesi

Madde metninde, yağma suçunun daha az cezayı ge­rektiren halleri belirlenmiştir. Bu hükme göre, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması halinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Böylece, Kanunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 308 inci maddesinde tanımlanan ve “ihkakı hak” veya “kendiliğinden hak alma” diye ifade edilen suç tanımına ayrıca yer verilmemiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılması gerektiği ka­bul edilmiştir.

Yüksek Mahkeme Kararları

HIRSIZLIKLA YAĞMA SUÇLARI AYNI ORTAK UNSURLARA SAHİP OLUP AYRILDIKLARI TEK NOKTA YA DA BAŞKA BİR DEYİŞLE YAĞMANIN HIRSIZLIĞA ORANLA SAHİP OLDUĞU İLAVE UNSUR MALI ALMAK İÇİN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANILMASIDIR

ÖZETİ: Olayın gelişimi, sanığın eylemlerinin Ş.’den belirli miktardaki parayı yağmalamaya yöneldiği ve sanığın kastı göz önüne alınmaksızın, mağdur Ş.’e karşı yağma suçunu işlemek amacıyla mağdur C.’e karşı gerçekleştirilen ve bu mağdurun malvarlığına yönelmeyen fiillerden hareketle, iki ayrı yağma suçunun oluştuğunu kabul eden yerel mahkeme direnme hükmü isabetsizdir.

Y.C.G.K. E. 2011/6-332 K. 2012/21, K.T: 07.02.2012

Eskişehir Ceza Avukatı Mahmut Rasul Uyanık Eskişehir’de bulunan hukuk bürosunda bu suçun şüphelisi veya sanığı olan müvekkillerini müdafi olarak özenle ve profesyonelce savunmakta aynı zamanda bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni olan müvekkillerini vekil olarak temsil etmektedir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!