Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku

 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Borsaya kayıtlı ve özel şirketlere genel sözleşmeler hukuku,
 • Hissedarlar sözleşmesi,
 • Hissedarların hakları,
 • Kurumsal yönetim,
 • Ticari alacaklar,
 • İş ya da çalışanlarla ilgili olarak ihtilafların giderilmesi için müzakere, mahkemeler önünde temsil ve tahkim,
 • Ticari işletmelere ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi,
 • Limited ve anonim şirket kurulumu,
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sözleşme uyuşmazlıklarının sulh yoluyla giderilmesi,
 • Şirket alım ve satımı, tam ve kısmi şirket bölünmeleri,
 • Tasfiye,
 • Sermaye artırımı ya da indirimi,
 • Ticaret ünvanına tecavüzün men’i davaları,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Birleşmelerle ilgili hususlarda Eskişehir Ticaret Avukatı olarak ve yakın illerde avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Şirketler hukuku, ticaret hayatındaki şirketlerin kuruluşundan sona ermesine kadar birçok alanda düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, özellikle büyük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir konudur çünkü işletmelerin kuruluşundan ve faaliyetlerinden kaynaklanan yasal sorumluluklarını belirler ve yönetir.

Türk Hukuk sistemi, anonim şirket, limited şirket, kooperatif ve şahıs şirketi gibi birçok şirket türünü tanımaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları anonim ve limited şirketlerdir. Anonim şirketler, en az beş ortak tarafından kurulur ve sermayeleri hisseler halinde bölünür. Limited şirketler ise en az bir ortak tarafından kurulur ve sermayeleri ortakların paylarına bölünür. Diğer şirket türleri ise kooperatif ve şahıs şirketidir.

Şirketler hukuku, bir işletmenin kuruluşundan önceki süreçleri de düzenler. İşletmenin kuruluşundan önce, şirketin amacı, ortakların hak ve sorumlulukları, sermaye yapısı ve yönetim organları gibi konular belirlenir. Bu süreçte, şirket sözleşmesi hazırlanır ve noter aracılığıyla tescil edilir.

Bir şirketin faaliyetleri sırasında, ticaret kanunu tarafından belirlenen birçok yasal sorumlulukları vardır. Örneğin, şirketlerin resmi defterleri tutmaları, mali raporlarını düzenli olarak yayınlamaları, ticari işlemlerde dürüstlük ilkesine uymaları gerekmektedir. Bu yasal sorumlulukları ihlal eden şirketler, yasal yaptırımlara maruz kalabilirler.

Şirketler hukuku ayrıca, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya yeniden yapılandırılması gibi konularda da düzenlemeler içerir. Bu tür işlemler, özellikle büyük işletmeler arasında sıklıkla gerçekleşir ve farklı şirket türlerinde farklı yasal düzenlemelere tabidir.

Sonuç olarak, şirketler hukuku işletmelerin kuruluşundan sona ermesine kadar birçok alanda düzenlemeler içeren bir hukuk dalıdır. İşletmelerin yasal sorumluluklarını belirleyen ve yöneten bu hukuk dalı, işletmelerin kuruluşundan faaliyetlerine kadar birçok alanda etkilidir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!