Suç Üstlenme Suçu Nedir?

Suç üstlenme suçu Türk Ceza Kanunu madde 270’de düzenlenmiştir. Cezası 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suç şikayete tabi değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253’de geçen uzlaştırma hükümleri bu suç bakımından uygulama alanı bulmayacaktır.

Dava zaman aşımı süresi TCK m.66’ya göre 8 yıl, ceza zaman aşımı süresi yine TCK m.68’e göre 10 yıldır.

Suç Üstlenme Suçu Madde Düzenlemesi

TCK madde 270 düzenlemesi şu şekildedir:

  • Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

Suç Üstlenme Suçu Madde Gerekçesi

Madde metninde suç üstlenme suçu tanımlanmıştır. Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, bildirimde bulunmuş olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu oluşur. Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yüksek Mahkeme Kararları

9. Daire Kararları

Y.9.C.D. E. 2013/763 K. 2013/5496 K.T. 09.04.2013

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU

ÖZETİ: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işleyen Ş…’ün yargılanmasının engellenmesine imkan sağlamaya yönelik olduğu ve sanığın eyleminin tanımlanan “Suçluyu kayırma” suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmelidir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- 5237 sayılı TCK’nın 270. maddesinde tanımlanan suç üstlenme suçunun oluşması için, failin yetkili makamlara gerçeğe aykırı olarak suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirmesi ve üstlenilen fiilin de suç oluşturması gerekir.

Somut olayda ise; hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyet kararı verilen Ş…’ün 179 promil alkollü olarak 26 …. plakalı araç ile seyir halinde iken trafik polislerince durdurulduğu sırada, alkolsüz olduğu tespit edilen sanığın, söz konusu aracı kendisinin kullandığını beyan etmesi şeklindeki eylemi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işleyen Ş…’ün yargılanmasının engellenmesine imkan sağlamaya yönelik olduğu ve sanığın eyleminin TCK’nın 283/1. maddesinde tanımlanan “Suçluyu kayırma” suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

Tayin olunan adli para cezasının bir gün karşılığı olarak gösterilen miktarın takdirinde uygulanan kanun ve maddesinin karar yerinde gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, sonuç ceza yönünden kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 09.04.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi


Y.9.C.D. E. 2012/2633 K. 2013/5628 K.T. 09.04.2013

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

SUÇ UYDURMA SUÇU

SANIĞIN İŞLENMEMİŞ OLAN BİR SUÇUN KENDİSİ TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİ BİLDİRMEK SURETİYLE SUÇ ÜSTLENME SUÇUNU İŞLEDİĞİ

ÖZETİ: Sanığın 156 jandarma ihbar numarasını arayarak kendisini O.T. olarak tanıttıktan sonra silah ile M.K. tarafından tehdit edildiğini iddia ve ihbar ederek, işlenmemiş olan bir suçun kendisi tarafından işlendiğini bildirmek suretiyle TCK’nın 270. maddesinde tanımlanan “Suç üstlenme” suçunu işlediği, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- TCK’nın 271. maddesinde tanımlanan suç uydurma suçunun oluşabilmesi için failin, yetkili makamlara, işlenmemiş olan bir suçu, işlenmiş gibi ihbar etmesi gerektiği; aynı Kanunun 270. maddesinde düzenlenen suç üstlenme suçunda ise failin, yetkili makamlara, işlenmiş ya da işlenmemiş bir suçun kendisi tarafından işlendiğini bildirmesi gerektiği,

Somut olayda, sanığın 156 jandarma ihbar numarasını arayarak kendisini O.T. olarak tanıttıktan sonra silah ile M.K. tarafından tehdit edildiğini iddia ve ihbar ederek, işlenmemiş olan bir suçun kendisi tarafından işlendiğini bildirmek suretiyle TCK’nın 270. maddesinde tanımlanan “Suç üstlenme” suçunu işlediği, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2..Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 09.04.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

TCK’nın 270. maddesindeki suçun oluşması için failin gerçeğe aykırı olarak bir suç işlediğini veya bu suça katıldığını bildirmesi gerekir.

TCK’nın 271. maddesinde tanımlanan suç ise failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmesiyle oluşur.

Somut olayda sanık 156 jandarma imdat telefonunu arayarak Baklan ilçesi Konak köyünde kaleşnikof tüfekle tehdit olayı meydana geldiğini ihbar etmiş ve kendisinin O.T., tehdit edenin de M.K. olduğunu belirtmiştir.

Sanık TCK’nın 270. maddesi anlamında suç işlediğini belirtmemiş tam aksine başkasının kendine karşı bir suç işlediği iddiasıyla ve bu kasıtla hareket ederek adli makamları yanıltmaya yönelik harekette bulunmuştur.

Sanığın belirlenen kastı ve cezalandırılması gereken fiilinin suç üstlenmek değil ancak suç uydurmak suçunu oluşturup yerel mahkemenin suç vasfını tayininde bir isabetsizlik bulunmadığından hükmün TCK’nın 53/1-c maddesinde yer alan hak yoksunluğu yönünden düzeltilerek onanması gerektiği düşüncesinde olduğumuzdan sayın çoğunluğun suç vasfına yönelik bozma görüşüne katılmıyoruz. 09.04.2013


8. Daire Kararı

Y.8.C.D. E. 2014/92 K. 2014/13872 K.T. 04.06.2014

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

6136 SAYILI AYKIRILIK SUÇU

GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA SUÇU

DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN KATILANLARIN DAVAYA KATILMA VE KARARI TEMYİZ ETME HAK VE YETKİSİNİN BULUNMADIĞI

ÖZETİ: Katılan H.. G..’un hayati tehlike geçirecek şekilde bilinçli taksirle yaralanması olayına ilişkin olarak Gölbaşı (Ankara) Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/516 ve 2008/547 sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sanık H.. K.. hakkında verildiği, sanık S.. K.. hakkında açılan bir dava olmadığının anlaşılması karşısında; sanık S. hakkında yargılamaya devamla deliler değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, anılan davadan bahisle mükerreren dava açıldığı gerekçesiyle, CMK.nun 223/7. maddesi uyarınca yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

I- Katılanların, sanık H.. K.. hakkındaki suç üstlenme ve sanık S.. K.. hakkında ise 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizleri üzerine yapılan incelemede;

Suç üstlenme, 6136 sayılı Yasaya aykırılık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından doğrudan zarar görmeyen katılanların davaya katılma ve kararı temyiz etmeye hak ve yetkisi bulunmadığından, bu suçlardan verilen hükümlere yönelik temyiz istemlerinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),

II- Katılanların, sanık S.. K.. hakkındaki bilinçli taksirle yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyizlerine gelince;

Katılan H.. G..’un hayati tehlike geçirecek şekilde bilinçli taksirle yaralanması olayına ilişkin olarak Gölbaşı (Ankara) Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/516 ve 2008/547 sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının sanık H.. K.. hakkında verildiği, sanık S.. K.. hakkında açılan bir dava olmadığının anlaşılması karşısında;

Sanık S. hakkında yargılamaya devamla deliler değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, anılan davadan bahisle mükerreren dava açıldığı gerekçesiyle, CMK.nun 223/7. maddesi uyarınca yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, katılanların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 04.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.


Eskişehir avukat Mahmut UYANIK saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!