Siber Suçlar Nedir?

Siber suçlar Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım 10. bölümde Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bilişim alanında suçlardan bazıları şunlardır:

Bunun yanında Türk Ceza Kanunu 2. kitap 2. kısım 9. bölümde yer alan özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarda, genellikle siber yollarla, bilişim sistemleri aracılığı ile işlenmektedir ve bu sebeple siber suçlardandır. Bu suçlar şunlardır:

 • Verileri Yok Etmeme (m.138)

Türk Ceza Kanunu 2. kitap 2. kısım 10. bölümde düzenlenen mal varlığına karşı suçlardan

 • Nitelikli hırsızlık
 • Nitelikli dolandırıcılık

suçları da siber suçlar arasındadır.


Siber Suçlar ile İlgili

Yüksek Mahkeme Kararları

12. Ceza Dairesi Kararı

12. Ceza Dairesi         2016/11582 E.  ,  2017/4268 K.

Suç : Bilişim sistemine girme
Hüküm : TCK’nın 243/1, 53/1-2-3, 58/6. maddeleri gereğince mahkumiyet
Bilişim sistemine girme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, kız arkadaşı olan mağdur …’e ait facebook hesabının şifresini, arkadaşlıkları sona erdikten sonra, hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle bilişim sistemindeki mağdura özel kısma girip, hukuka aykırı olarak sistemde kalması biçiminde sübut bulan eyleminin TCK’nın 243/1. maddesinde tanımlanan bilişim sistemine girme suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


15. Ceza Dairesi Kararı

15. Ceza Dairesi 2021/1900 E. , 2021/3693 K.

  SUÇ : Bilişim sistemindeki verileri bozma yoketme, bilişim sistemine izinsiz girme, dolandırıcılık
  HÜKÜM : 1- TCK’nın 244/2, 58, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet
  2- TCK’nın 157/1, 52, 58, 53 maddeleri gereğince mahkumiyet

  Dolandırıcılık ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma suçu suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, katılan … …’nun facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde “… … Köroğlu” ismiyle oluşturulmuş profili ile bu profiline bağlı …@mynet.com elektronik posta adresini ele geçirerek, katılan … …’nun arkadaşlarından katılan … ile irtibat kurarak kendi banka hesabına 200 TL göndermesini sağladığı, durumun anlaşılıp bankaya bildirilmesi üzerine bankanın para üzerine geçici bloke koyduğu, sonrasında sanığın vergi borcundan dolayı hesapta bulunan 200 TL’nin 138,68 TL’sinin vergi dairesinin hesabına aktarıldığı, bu şekilde sanığın, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen olayda;
  Sanığın, katılan … …’nun elektronik posta adresinin şifresini kırarak iletişime geçtiği katılan …’u hileli hareketlerle aldatmak suretiyle menfaat temin etmesi şeklindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 244/2 maddesinde belirtilen bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma suçu ile birlikte 158/1-f maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin takdir ve tayininin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde hükümler kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 29/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Eskişehir Avukat Mahmut UYANIK saygıyla sunar.

  Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!