Şantaj Suçu ve Cezası

Eskişehir Ceza Avukatı yazdı: Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu madde 107’de düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Şantaj suçu soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır şikayet aranmaz. Şantaj suçu uzlaştırma kapsamında değildir. Yargılaması Asliye Ceza Mahkemesinde yerine getirilir. İlgili düzenleme şu şekildedir:

(1)Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2)Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap, 2. kısım 7. bölümde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Hürriyete karşı suçlar şunlardır:

Şantaj suçu hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek bir kimseyi yasaya aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bir kişinin onur veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması durumunda da şantaj suçundan dolayı ceza verilir.

Bu suçun hukuksal konusunu irade özgürlüğü oluşturur.

Şantaj suçu genel bir suçtur, herkes bu suçun faili olabilir. Şantaj suçunun işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCY. m. 111)

Şantaj suçunda fail mağduru hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek başkasını zorlamaktadır. Tehdit suçunda ise fail mağdura yönelik haksız bir fiil yapacağını mağdura bildirmektedir.

Şantaj suçunun oluşabilmesi için “bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak ya da kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla” unsurunun gerçekleşmesi gerekirken; tehdit suçunda sadece haksız saldırı yapılacağının mağdura bildirilmesi yeterli ve gereklidir.

Şantaj suçunun oluşabilmesi için mağdurun kanunda suçun unsuru olarak sayılan zorlayıcı eylemlere maruz bırakılmış olması yeterli olup, mağdurun şantaj suçu sonucu failin isteğini gerçekleştirmesi zorunlu değildir.

Şantaj suçu kasten işlenebilen bir suç olup taksire elverişli değildir.

Eskişehir Ceza Avukatı Şantaj Suçu ve Cezası
Eskişehir Ceza Avukatı Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu Madde Gerekçesi

Maddeyle, şantaj fiilleri suç hâline getirilmiş olmak­tadır. Şantajda da kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak, bu durumda kişiye bir kötülük yapılacağından, kişinin sahip bulunduğu bir değere saldırıda bulunulacağından bahisle bir zorlama söz konusu değildir. Aksine, kişi, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle başkasını zorlamaktadır. Ör­neğin, kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğinden bahisle, kendi­sine bir menfaat temin etmeye zorlaması hâlinde, şantaj suçu oluşur. İşlen­miş olan bir suç vakıası karşısında ihbarda bulunmak, kişiler açısından hem bir haktır hem de bir yükümlülüktür. Aynı şekilde, bir gazetecinin, bir siyasî şahsîyeti, kendisine muayyen miktar para verdiği takdirde, hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddialarını haber konusu yapmayacağından bahisle, men­faat teminine zorlaması hâlinde şantaj suçu oluşur.

Şantaj yapılmakla, kişi kanuna aykırı bir davranışta bulunmaya zor­lanmış olabilir. Örneğin belediyede meclis üyesinin, yaptırmış bulunduğu kaçak inşaatı yıktırması hâlinde belediye meclisinde muhalefetle işbirliği yapacağından bahisle belediye başkanının bu inşaatı yıktırmamaya zorla­ması; keza, taahhüt işleriyle uğraşan bir kişinin, belediye başkanını bir yol inşaatına ilişkin ihalenin kendilerine verilmemesi hâlinde hakkında rüşvet suçundan dolayı ihbarda bulunacağından bahisle bu ihaleyi mevzuata aykırı olarak kendisine verdirmeye zorlaması, şantaj suçunu oluşturur.

Şantaj yapılmakla, kişi yükümlü olmadığı bir davranışta bulunmaya zorlanabilir. Örneğin, bir iş adamının, kamu oyunda gündemde olan yol­suzluk olaylarıyla ilgili olarak hazırlanan gazete haberinde adından söz et­meme karşılığında menfaat teminine veya bir kuruluşa bağışta bulunmaya zorlanması hâlinde, şantaj suçu oluşur.

Şantaj suçunun oluşabilmesi için, mağdurun zorlanması yeterlidir. Bu zorlama karşısında, mağdurun isteneni yapması suçun oluşması için gerekli değildir.

Şantaj suçunun arzettiği özellik, kişinin hak veya yükümlülüklerini kötüye kullanarak haksız bir çıkar sağlamaya çalışması ya da başkasını bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur etmesidir.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.4.C.D. E. 2010/17000 K. 2013/18024 K.T.10.06.2013

TEHDİT SUÇU VE ŞANTAJ SUÇU

ÖZETİ: Sanığın alacaklı olduğu mağdurun evine giderek “borcunu öde yoksa seni öldürürüm” biçimde söz söylediğinin kabulü karşısında, sanığın eyleminin T.C.K.nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu hk.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Sanığın alacaklı olduğu mağdurun evine giderek “borcunu öde yoksa seni öldürürüm” biçimde söz söylediğinin kabulü karşısında, sanığın eyleminin T.C.K.nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek şantaj suçundan hüküm kurulması,

2) Sanık aşamalardaki tutarlı anlatımlarında, alacağının ödememesi sebebiyle mağdurun evine gittiğini savunması karşısında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2013 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!