Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu ikinci kitap, ikinci kısım, onuncu bölümde Mal Varlığına Karşı Suçlar başlığı altında madde 151’de düzenlenmiştir. Mala zarar verme suçu cezası dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası yaptırımıdır. Mala zarar verme suçunun temel şeklinin soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Nitelikli halinin soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılır.

Mal varlığına karşı suçlar şunlardır:

 • Hırsızlık (TCY m. 141)
 • Yağma (TCY m. 148)
 • Mala zarar verme (TCY m. 151)
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (TCY m. 153)
 • Hakkı olmayan yere tecavüz (TCY m. 154)
 • Güveni kötüye kullanma (TCY m. 155)
 • Bedelsiz senedi kullanma (TCY m. 156)
 • Dolandırıcılık (TCY m. 157)
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCY m. 160)
 • Dolanlı (hileli) iflas (TCY m. 161)
 • Taksirli İflas (TCY m. 162)
 • Karşılıksız Yararlanma (TCY m. 163)
 • Şirket veya kooparatifler hakkında yanlış bilgi (TCY m. 164)
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (TCY m. 165)
 • Bilgi vermeme (TCY m. 166)

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Yasası madde 151 metninde şu şekilde düzenlenmiştir: “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” Görüleceği üzere bu suç seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketler: taşınır veya taşınmaz malı kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılmaz hale getirmek ve kirletmek olarak sıralanmıştır.

Mala zarar verme suçunun hukuksal konusu mülkiyet hakkıdır. Yasa bu suçla mülkiyet hakkını korumaktadır. Mala zarar verme suçu bir zarar suçudur. Ancak verilen zararın süreklilik göstermesi aranmadığı gibi, tamir gereksiniminin ortaya çıkmış olması da gerekmez.

Mala Zarar Verme Suçu Unsurları

Mala zarar verme suçunun maddi konusunu taşınır veya taşınmaz mallar oluşturmaktadır. Bir kimse kendi malı ya da sahipsiz mallar üzerinde mala zarar verme suçunu işleyemez.

Hayvanlar bu suçun konusunu oluşturamazlar. 2021 yılında 7332 sayılı yasayla yapılan değişikle Türk Ceza Yasası’nda yer alan, haklı bir neden olmaksızın, sahipli bir hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişinin mala zarar verme suçundan dolayı cezalandırılacağına yönelik düzenleme (TCY m. 151/2) yürürlükten kaldırılmıştır (m. 17) Hayvanlara karşı işlenen suçlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası kapsamında cezalandırılmaktadır.

Nitelikli Halleri

1-) Mala zarar verme suçunun:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
 • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
 • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
 • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,

işlenmesi halinde, fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

2-) Mala zarar verme suçunun:

 • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
 • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
 • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,

işlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

3-) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Eskişehir Ceza Avukatı Mala Zarar Verme Suçu
Eskişehir Ceza Avukatı Mala Zarar Verme Suçu

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.15.C.D. E. 2013/12686 K. 2013/16971 T. 06.11.2013

MALA ZARAR VERME SUÇU

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU

ÖZETİ: Sanıkların, … ilçesi … köyünde bulunan katılanlara ait 1190 parsel sayılı arazi kenarındaki yolu genişletmek amacıyla iş makinesi getirerek katılana ait taşınmazı kazdırdıkları sırada arazi üzerinde bulunan çam ağacı, nar ağacı ve üzüm bağlarını da sökme eylemi ile nitelikli mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarının oluşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi gereğince sadece en ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılmaları gerektiği gözetilmelidir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Karar: Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddi varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

1- Sanıkların, … ilçesi … köyünde bulunan katılanlara ait 1190 parsel sayılı arazi kenarındaki yolu genişletmek amacıyla iş makinesi getirerek katılana ait taşınmazı kazdırdıkları sırada arazi üzerinde bulunan çam ağacı, nar ağacı ve üzüm bağlarını da sökme eylemi ile nitelikli mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarının oluşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi gereğince sadece en ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde her iki suçtan mahkumiyetlerine dair hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

Sanıklar hakkında hakkı olmayan yere tecavüz suçundan hüküm kurulurken TCK’nın 52/2. maddesi uyarınca 5 gün karşılığı 100 TL yerine hesap hatası yapılarak 80 TL adli para cezası belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.11.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Eskişehir Ceza Avukatı Mala Zarar Verme Suçu
Eskişehir Ceza Avukatı Mala Zarar Verme Suçu

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı olan müvekkillerine Eskişehir Ceza Avukatı olarak özenli ve profesyonel bir şekilde müdafilik ve avukatlık hizmeti vermekte aynı zamanda bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni olan müvekkillerini özenle ve dikkatli bir şekilde vekil olarak temsil etmektedir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!