Kumar Oynatma Suçu

Kumar oynatma suçu olarak da bilinen “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu” Türk Ceza Kanunu madde 228’de düzenlenmiştir. Cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezasıdır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu uzlaştırma hükümleri kapsamına girmez ve şikayete tabi olmaksızın re’sen soruşturulup kovuşturulur.

Dava zaman aşımı süresi genel hükümler uyarınca 8 yıl, ceza zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bu suçun yargılaması asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilir.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Nedir?

Kumar oynatma suçu veya daha doğru ve hukuki tabiri ile “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu” kazanç elde etmek amacıyla kazanma ve/veya kaybetme durumunun şansa, talihe bağlı olduğu herhangi bir oyun oynanması amacıyla yer ve/veya imkan sağlanmasıdır. Belirtmek gerekir ki bilişim sistemleri aracılığıyla oynanan şansa, talihe bağlı oyunların oynanması için yer ve/veya imkan sağlanması durumunda da kumar oynatma suçu yani kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu oluşacaktır.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (Kumar Oynatma Suçu) Eylem Unsuru

Kumar oynatma suçu yani kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu seçimlik hareketli bir suçtur.

Bu suçun oluşabilmesi için gerekli olan eylemler şunlardır:

  • Kumar oynanması için yer sağlama
  • Kumar oynanması için imkan sağlama

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu Cezası

Bu suçun TCK m. 228/1’de düzenlenen temel halinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezasıdır.

TCK m.288/2-3-4’de Kumar oynatma suçu yani kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu nitelikli haller ve cezaları şunlardır:

  • Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.
  • Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
  • Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde Düzenlemesi

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım 7. bölümde Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Genel Ahlaka Karşı Suçlar şunlardır:

  • Hayasızca Hareketler (m.225)
  • Müstehcenlik (m.226)
  • Fuhuş (m.227)
  • Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama (m.228)
  • Dilencilik (m.229)
Eskişehir Ceza Avukatı Kumar oynatma suçu
Eskişehir Ceza Avukatı Genel ahlaka karşı suçlar

Madde Gerekçesi

Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır.

Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır.

Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur.

Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlanması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkraya göre, kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kar ve zararın talihe bağlı olmasıdır. Bu tanım karşısında, kazanç kastı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, bu suçu oluşturmaz.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.8.C.D. E. 2021/10338 K. 2022/397 K.T. 12.01.2022

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 02.12.2021 tarih ve 2021/69 Esas, 2021/606 Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; 1072 sayılı Rulet, Tilt ve benzeri oyun aletleri ve makineleri hakkında, kanun kapsamına giren alet ve makinalarla kumar oynatılması halinde, hem TCK’nın 228. maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu hem de 1072 sayılı Yasaya aykırılık suçunun oluşacağının kabul edilmesi karşısında, denetim yapılan işyerinde 1072 sayılı Kanun kapsamındaki Tombala Makinesi tespit edildiği, sadece kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan dava açılarak mahkumiyet kararı verildiği anlaşıldığından, 1072 sayılı Yasaya aykırılık suçundan zamanaşımı süresi içerisinde işlem yapılması mümkün görülmüş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 251/1. maddesinde düzenlenen basit yargılama usulüne tabi olan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, bu usule tabi olmayan 1072 sayılı Yasaya aykırılık suçu ile birlikte işlendiği, aynı Kanun’un 251/8. maddesinde düzenlenen “Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması halinde uygulanmaz.” hükmü uyarınca, kumar oynaması için yer ve imkan sağlama suçu yönünden basit yargılama usulü uygulanamayacağından, tebliğnamede bu yöndeki 2 numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın 09.02.2016 tarihli duruşma celsesinde; “bende kafa kalmıyor, gidip geliyor” şeklindeki beyanı, sanık müdafinin temyiz dilekçesi ve ekinde bulunan … Devlet Hastanesi’nin 27.09.2006 tarihli raporuna göre “hafif derecede zeka geriliği” rahatsızlığının bulunduğunun belirtilmesi karşısında, TCK.nın 32. maddesi gereğince sanığın suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğini ortadan kaldıran veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmasına yol açan bir akıl hastalığı ve yüklenen suç yönünden ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinden ya da Adli Tıp Kurumundan rapor alınarak sonucuna göre, hukuki durumunun takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.01.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Y.8.C.D. E. 2022/2253 K. 2022/18654 K.T. 07.12.2022

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 02.12.2021 tarih, 2021/69-606 Esas ve Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; 1072 sayılı Rulet, Tilt ve Benzeri Oyun Makineleri Hakkında Kanun kapsamına giren alet ve makinelerle kumar oynatılması halinde hem TCK.nın 228. maddesinde düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu hem de 1072 sayılı Yasaya aykırılık suçunun birlikte oluşacağı ve sanık hakkında 1072 sayılı Yasaya aykırılık nedeniyle dava açılmadığı anlaşılmış ise de; 1072 sayılı Yasaya aykırılık suçundan zamanaşımı süresi içinde işlem yapılması mümkün görülmüştür.

1- Katılan kurum vekilinin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Şikayetçi kurum vekilinin sanık hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan açılan davaya katılma ve hükmü temyiz etme hakkı bulunmayıp mahkeme tarafından da katılma kararı verilmiş olmasının hükmü temyiz hakkı vermeyeceği cihetle; şikayetçi kurum vekilinin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK.nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

2- Sanık hakkında mühür bozma suçundan kurulan hükme yönelik sanık ve katılan kurum vekilinin, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan kurulan hükme yönelik ise sanığın temyizi yönünden yapılan incelemeye gelince;

Anayasa Mahkemesi’nin, 02.08.2022 gün ve 31911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/04/2022 gün ve 2020/87 Esas, 2022/44 sayılı Kararı ile; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen

geçici 5. maddenin (d) bendinde yer alan “… kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış…” ibaresinin “… seri muhakeme usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiş olması ve yargılama konusu suçların seri muhakeme usulüne tabi olması karşısında, sanık hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde düzenlenen seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi için yerel mahkemece dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdii edilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve katılan kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!