Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilmesi durumunda, cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır ve soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır.

Düzenleme şu şekildedir:

 • Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.
 • Kasten yaralama suçunun;
  • Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,[35]
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Silahla,
  • Canavarca hisle,
 • İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar”, kasten Yaralama, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ ve doku ticareti olarak sıralanmaktadır.

Kasten yaralama suçunun hukuksal konusunu, vücut bütünlüğü ve dokunulmazlığı hakkı oluşturmaktadır.

12.05.2022 tarihli değişiklikte ise ilgili kanun maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hüküm “Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.” şeklinde dikkatimizi çekmektedir.

2022 yılında eklenen hüküm devletin ceza hukuku alanında ihtiyaç olduğunda düzenleme yapmasının kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.

Nitelikli Halleri

Kasten yaralama suçunu düzenleyen maddenin üçüncü fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmıştır. Buna göre: kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla, canavarca hisle işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılarak verileceğini yine aynı kanun hükmünden anlamaktayız. Aynı zamanda bu nitelikli haller bakımından soruşturma ve kovuşturma yapılması için şikayet şartı aranmayacağı kanun maddesinde belirtilmiştir.

Bu maddede yer alan hükme 08.07.2021 7331 sayılı kanunun 7. maddesiyle kasten yaralama suçunun “boşandığı eşe” karşı işlenmesi halinde cezada artırıma gidileceği hususu eklenmiştir.

Bu hükümde yapılan değişiklik yine değişen koşulların suç siyasetinde de değişime gidilmesi mecburiyeti sonucu meydana gelmiştir.

Kasten yaralama Eskişehir Ceza Avukatı
Eskişehir Ceza Avukatı

Kasten Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten yaralama suçu serbest hareketli bir suç olup bu suçun hareket ögesi kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan herhangi bir harekettir.

Yaralama suçu cebir veya başka araçlarla işlenebilir. Kasten yaralama suçu icrai davranışlarla işlenebileceği gibi ihmali davranışlarla da işlenebilir ancak bunun için Türk Ceza Kanunu’nun 88. Maddesinde yapılan atıf üzere kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenebilmesi için failin ihmali davranışının icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. Bu suçun ihmali davranışla işlenmesini düzenleyen kanun hükmü bu halde “verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir” diyerek hakimin takdir yetkisine bağlı bir cezada indirim belirlemiştir.

Eskişehir Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize hem kasten yaralama suçu hem kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde özenle ve profesyonellikten taviz vermeden şüpheli ve sanık müdafiliğinin yanı sıra mağdur vekili olarak da gerek danışmanlık gerekse avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.1.C.D. E. 2021/11038 K. 2022/821 K.T. 03.02.2022

KASTEN ÖLDÜRME VE KASTEN YARALAMA SUÇU

Özeti: Dava, kasten öldürme, kasten yaralama suçlarına ilişkindir. sanığın elinde bulunan av tüfeği ile katılan ….’i hedef alıp yakın mesafeden iki el ateş ettiği, açılan ateş sonucu sağ diz ve sol diz bölgesinden isabet alan katılanın organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olan sol alt ekstremitedeki anatomik ve fonksiyonel bozukluğa, kemiklerde 6.(ağır) derecede parçalı kırığa ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaralandığı olayda; av tüfeği ile yakın mesafeden bacağa yönelik yapılan atışlarda, toplu saçma girişi ile geniş doku ve kemik defekti (eksikliği, kaybı) yanında ana damar ve sinir paketinin tamamen parçalanıp ani ve bol miktarda kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana geldiğinin bilinen bir durum olması nedeniyle, somut olayda kullanılan silahın etkili mesafeden vahim sonuçlar meydana getirmeye elverişli olması, atış mesafesi ve meydana gelen yaranın niteliği birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca kasten öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SUÇLAR: Kasten öldürme, kasten yaralama

TÜRK MİLLETİ ADINA

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/04/2021 tarih, 2021/757 (E) ve 2021/1039 (K) sayılı kararının sanık ve müdafii, katılan …. vekili tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmüştür.

Sanık hakkında hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

1)Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/04/2021 tarih, 2021/757 (E) ve 2021/1039 (K) sayılı “istinaf başvurularının esastan reddine” dair hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık ve müdafiinin; sanığın cezai ehliyeti konusundaki çelişkilerin giderilmediğine, meşru müdafada sınırın aşılması yada yüksek oranda tahrik hükümlerinin uygulanması lüzumuna, sanığın öldürme kastı bulunmadığına, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

2)Sanık hakkında katılan ….’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/04/2021 tarih, 2021/757 (E) ve 2021/1039 (K) sayılı “istinaf başvurusunun esastan reddine” dair hükmünde bozma nedeni dışında isabetsizlik bulunmadığından sanık ve müdafiinin; sanığın cezai ehliyeti konusundaki çelişkilerin giderilmediğine, meşru müdafada sınırın aşılması yada yüksek oranda tahrik hükümlerinin uygulanması lüzumuna, sanığın öldürme kastı bulunmadığına, suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; suç tarihinde maktul …. ile oğlu katılan ….’in yaptıkları kuş kümesinin, sanık tarafından sanığın araba garajına yakın olması ve koku yaptığı gerekçesiyle yıkıldığı, bu nedenle başlayan tartışmada sanığın araç içinden yakın mesafeden av tüfeği ile 1 el ateş ederek ….’ı öldürdüğü, maktulun geri çekilmesi üzerine sanığın araçtan av tüfeği ile inerek olay yerinde bulunan katılan ….’e tüfeği doğrulttuğu, her iki bacağından toplamda 2 el ateş ederek vurduğu, katılan ….’in hayati tehlike, ağır (6.) derece kırık, solda düşük ayak nedeniyle işlev zayıflaması meydana gelecek şekilde yaralandığı, katılan ….’in “sanık araçtan tüfekle indi, silahı bana doğrulttu, abi yapma dedim, önce sağ bacağımdan sonra sol bacağımdan beni vurdu, yere düştüm, şahıs 3. kez silahı doldurdu, etrafı kolaçan etti aracına binerek uzaklaştı” şeklinde anlatımda bulunduğu olayda;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık Taner’in elinde bulunan av tüfeği ile katılan ….’i hedef alıp yakın mesafeden iki el ateş ettiği, açılan ateş sonucu sağ diz ve sol diz bölgesinden isabet alan katılanın organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olan sol alt ekstremitedeki anatomik ve fonksiyonel bozukluğa, kemiklerde 6.(ağır) derecede parçalı kırığa ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaralandığı olayda; av tüfeği ile yakın mesafeden bacağa yönelik yapılan atışlarda, toplu saçma girişi ile geniş doku ve kemik defekti (eksikliği, kaybı) yanında ana damar ve sinir paketinin tamamen parçalanıp ani ve bol miktarda kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana geldiğinin bilinen bir durum olması nedeniyle, somut olayda kullanılan silahın etkili mesafeden vahim sonuçlar meydana getirmeye elverişli olması, atış mesafesi ve meydana gelen yaranın niteliği birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle TCK’nin 81/1, 35. maddeleri uyarınca kasten öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirdiğinden, katılan …. vekilinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 07/04/2021 tarih, 2021/757 (E) ve 2021/1039 (K) hükmünün CMK’nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/2-a maddesi gereğince “Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!