İcranın İadesi

İcranın iadesi, icra takibi süresince yapılmış olan cebri icra işlemlerinin tamamen veya kısmen geri alınması hukuksal sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır.

İcranın iadesi yolu yalnızca ilamlı takipler için geçerlidir. İlamsız takipler için icranın iadesi yolu uygulanmaz.

İcranın iadesi, bir ilamın icra edilmesinden sonra icra edilen ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması ya da Yargıtayca bozulması durumunda, kendisine karşı takip yapılan kimsenin hiç ya da belirtilen kadar borcunun olmadığının kesin hükümle saptanması nedeniyle başvurulacak bir yoldur.

İcranın İadesi Sürecinin İşleyişi

İcrası Durdurulmamış Bir İlamın Bam’da Kaldırılması ya da Yargıtay’ca Bozulması

Borçlu önceden icranın durdurulması kararı almamışsa ilamlı icra takibi devam eder. İcra işlemleri devam ederken (ilam tamamen icra edilmeden önce) dayanak ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması, icra işlemlerini olduğu yerde durdurur (İİK 40/1).

Takip dayanağı ilamın kaldırılması veya bozulması durumunda İLAMLI İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLEMEZ. Zira kaldırılma veya bozma kararı, kendisinden önce yapılan icra işlemlerinin geçerliliğini etkilemez; yalnızca dayanak ilamın (kaldırılan veya bozulan kısmın) icrasını durdurur.

Kesinleşmeden icraya konulmuş olan ilamın (hükmün) bölge adliye mahkemesi tarafından kısmen kaldırılması veya Yargıtay’ca kısmen bozulması veya kısmen onanması durumunda, kaldırılan veya bozulan kısım için icra işlemleri olduğu yerde durur (İİK 40/1). Onanan kısım için icra takiplerine devam olunur.

icranın-iadesi-eskisehir-avukat

İcranın İadesi İçin Mahkemenin Bozma Kararına Uyması ve Kararın Kesinleşmesi

İlam kaldırılmış veya bozulmuş ise icra olduğu yerde durur, ancak bu icaranın eski duruma getirilmesini sağlamaz. Diğer bir söyleyişle icra takibinin durması ile icranın iadesi aynı anlama gelmemektedir. İcranın iadesi için yüksek mahkemenin kaldırma veya bozma kararından sonra mahkemenin bu karara uyması, uyma doğrultusunda yeni bir karar vermesi ve bu kararın usulüne uygun bir biçimde kesinleşmesi gerekir. Bu şekilde, borçlunun hiç veya ilamda belirtilen kadar borcu olmadığı saptanmış olur ve icra tamamen veya kısmen iade edilir. (İİK m. 40/2)

Bir ilam hükmü icra edildikten sonra yani borçlunun malları haczedilip, satılıp elde edilen para alacaklıya ödendikten sonra söz konusu ilam bölge adliye mahkemesi tarafından kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtay’ca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilamla saptanırsa icra tamamen veya kısmen eski durumuna iade olunur. (İİK m. 40/2)

İcranın İadesinde Alacaklıya Verilen Para veya Malların Geri Alınması

İcranın iadesini icra müdürü sağlar. İcra dairesinin ilamlı icra takibi sonucu alacaklıya ödemiş olduğu para veya teslim ettiği mal, tamamen veya duruma göre kısmen geri alınır ve borçluya verilir. Alacaklı aldığını geri vermezse zorla geri alınır. (İİK m.40/2)

İcranın iadesi için yeni bir mahkeme kararına veya takip yapılmasına gerek yoktur. Yeniden dava açılmasında veya takip yapılmasında hukuksal yararda bulunmamaktadır.

İcranın iadesinde 3. kişilerin iyi niyetle kazandıkları haklar korunur. (İİK m.40/3)

Bu işlem sonucunda faiz bu yöndeki muhtıranın takip alacaklısına tebliğ tarihinden itibaren istenebilir. İlamın kesinleşmesinden itibaren faize hükmedilmez.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul UYANIK saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!