Kasten Yaralama Suçu

Eskişehir Ceza Avukatı

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenmiştir. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilmesi durumunda, cezası 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır ve soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır. Düzenleme şu şekildedir: Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar”, kasten […]

Eskişehir Ceza Avukatı – Eskişehir Ağır Ceza Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı

Eskişehir Ceza Avukatı Faaliyetleri Eskişehir Ceza Avukatı veya Eskişehir Ağır Ceza Avukatı suç isnadı altında bulunan kişilerin haklarını savunur. Eskişehir en iyi ceza avukatı veya Eskişehir en iyi ağır ceza avukatı tabirleri sonradan oluşturulmuş kalıplardır. Avukatlar meslek hayatlarında baktıkları davalara dayalı olarak bazı hukuk alanlarına son derece aşina olabilmektedirler. Eskişehir Ceza Avukatı veya Eskişehir Ağır […]

Soruşturma Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı Soruşturma

Soruşturma, yetkili makamlarca suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder (CMK 2/1-e). Soruşturmanın Başlaması Yetkili makamlarca suç şüphesinin öğrenilmesi ile soruşturma evresi başlar. Suç şüphesinin öğrenilmesi 3 farklı yolla olabilmektedir. Bunlar: Soruşturma Başlaması İçin İhbar Nedir? İhbar soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılan bir suçun işlendiğinden haberdar olan bir kimsenin, bu durumu yetkili […]

Ceza Hukukunda Şikayet ve Şikayete Tabi Suçlar Nelerdir?

Eskişehir ceza avukatı Şikayete tabi suçlar ve şikayet

Şikayet, yasada fail hakkında muhakeme yapılabilmesi için suçtan zarar görenin iradesinin arandığı durumlarda, suçtan zarar görenin fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını yetkili makamlardan istemesidir. Başka bir değişle, soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı bir suç nedeniyle suçtan zarar görmüş olan kişinin, süresinde bu suç ile ilgili muhakeme yapılması arzusunu yetkili makamlara açıklamasıdır. Şikayet üzerine Cumhuriyet […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı nedir?

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık - İstinaf Kanun Yolu

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) kurulan hükmün sanık hakkında herhangi bir sonuç doğurmamasını ifade eder (CMK 231). Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının verilmesi sonucunda söz konusu suça konu fiili işleyen kişi hakkında her hangi bir mahkumiyet hükmü kurulmamış olur. Yani daha doğru bir tabir ile söz konusu fiilden önce nasıl her hangi bir […]

Ceza Hukukunda Temyiz Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı Temyiz

Temyiz, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri için başvurulabilen olağan bir yasa yoludur. Olağan yasa yolları şunlardır: Ceza Muhakemesi Yasası ile ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz yolu kural olarak kaldırılmış yerine istinaf kanun yolu getirilmiştir. Bu kuralın istisnası şudur: Kişinin rızaya dayalı geri verme usulünü kabul etmemesi durumunda, ağır ceza mahkemesinin […]

Ceza Hukukunda İtiraz Kanun Yolu Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı - İtiraz Kanun Yolu

İtiraz kanun yolu tüm yargıç kararlarına ve yasanın açıkça gösterdiği durumlarda mahkeme kararlarına karşı başvurulabilen bir olağan yasa yoludur. Olağan yasa yolları şunlardır: İtiraz olağan bir yasa yoludur. Zira kesinleşmemiş kararlara karşı başvurulabilen bir yasa yoludur. İstinaf ve Temyiz Yasa Yolları ile Karşılaştırılması İtiraz kanun yolu incelemesi, itiraz edilen kararın hem maddi hem de hukuksal […]

Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık - İstinaf Kanun Yolu

İstinaf kanun yolu Ceza Muhakemesi Kanunu madde 272, 285 arasında düzenlenmiştir. İstinaf kanun yolu bir olağan kanun yoludur. Ceza Muhakemesinde olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz‘dir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 272/1 istinaf kanunun yolunu şu şekilde düzenlenmiştir: İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yolunabaşvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına […]

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Eskişehir Ceza Avukatı Ağır Ceza Mahkemesi Görev Alanı

Ağır ceza mahkemesi görev alanları 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. 5235 sayılı kanun 2. kısım 2. bölümü ceza mahkemeleri başlığını taşımaktadır ve tabi olarak ağır ceza mahkemesinin görev alanı ve yetki çevresi burada düzenlenmiştir. Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanı (Baktığı Davalar) […]

Fuhuş Suçu ve Cezası Nedir?

Eskişehir Ceza Avukatı Fuhuş suçu

Türk Ceza Kanunu madde 227’de fuhuş suçu düzenlenmiştir. Bu madde de cezalandırılan fiil fuhşa aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma fuhşa teşvik etme, temin etme fiilleridir. Fuhşa sürüklenen kişi bu suçun faili değildir. Fuhuşa sürüklenen kişi psikolojik terapiye veya tedaviye tabi tutulabilir. TCK 227/1 Düzenlemesi Türk Ceza Kanunu madde 227/1’de çocuğun fuhşu düzenlenmiştir. Düzenleme şu şekildedir: “Çocuğu […]