Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Nedir?

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 2. kısım 6. bölümde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarıyla beraber düzenlenmiştir.

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu bir kimsenin şehvet amaçlı veya içerikli hareketlerle cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu suçu cinsel saldırı suçundan ayıran husus bu makalede incelemesi geçen TCK madde 104 de düzenlenen suçun hareket ögesinde bedensel temasın olmamasıdır. Bu suçun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasıdır. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu suçun madde gerekçesinde bu husus şu şekilde açıklanmıştır. “Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.” görüldüğü üzere bu suçun oluşabilmesi için bedensel temas olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu suç değil TCK m.102 de bahsi geçen cinsel saldırı suçu oluşacaktır.

Cinsel taciz suçu genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Failin kadın ya da erkek olması önem taşımaz. Aynı şekilde bu suçun mağduru bakımından da özel bir durum söz konusu değildir. Herkes kadın ya da erkek bu suçun mağduru olabilir.

Bu suçun hareket ögesini, bir kimseye karşı dokunma yani temas olmaksızın yapılan cinsel davranışlar oluşturur. Bu suçun maddi konusu ise tacize uğrayan kadın veya erkektir.

Hareketin yapılış şekli önemli değildir. Telefonla, mektupla, mesajla dahi bu suç işlenebilir. Cinsel taciz suçu oluşabilmesi için söz konusu hareketlerin birden fazla kez yapılması gerekmez. Bu suç ile ısrarlı takip suçunu birbirine karıştırmamak gerekir. Israrlı takip suçunda cinsel amaçlı yani şehvet içerikli veya şehvet amaçlı hareketlerin gerçekleştirilmesi gerekmez, ısrarlı takip suçunda bir hareketin birden fazla kez yapılarak bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşturmak ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olmak gerekir.

Cinsel Taciz Nitelikli Halleri

  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
  • Teşhir suretiyle
  • işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
Cinsel taciz suçu

Madde Gerekçesi

Cinsel taciz kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Yine bu suç cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Maddenin ikinci fıkrasında bu suçun nitelikli hâlleri belir­lenmiştir. Buna göre, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı ko­laylıktan yararlanılarak kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Bu suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şi­kâyetine bağlı tutulmuştur.

Cinsel Taciz Yüksek Mahkeme Kararları

Y.14.C.D E.N:2014/11220 K.N:2015/436 K.T:21.01.2015

Özeti: Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında katılana ait telefona 14.10.2008 ila 16.10.2008 tarihleri arasında birden fazla kez “Seni seviyorum” yazılı mesajlar göndermesi karşısında, eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 105/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması, Kanuna aykırı olup, hükmün BOZULMASI gerekmektedir.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında katılana ait telefona 14.10.2008 ila 16.10.2008 tarihleri arasında birden fazla kez “Seni seviyorum” yazılı mesajlar göndermesi karşısında, eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 105/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Y.14.C.D E.N:2014/11220 K.N:2015/436 K.T:21.01.2015

Y.C.G.K, E.N 2012/2-1498, K.N 2014/188, K.T 15.04.2014

ÖZETİ: Müştekinin kendisini arayan sanıkla şikâyet konusuyla telif edilemeyecek ve olağan sayılamayacak şekilde uzun görüşmeler yapması, eşi tarafından sanığın fark edildiği güne değin bir şikayet başvurusunun bulunmaması, kendisini cinsel yönden rahatsız ettiğini iddia ederek hakkında şikâyetçi olduğu bir kişiyle, başvurusundan bir saat kadar sonra kendisini aradığında 228 saniye süren bir görüşme yapması, sanığın müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada, onun isteği ile birlikte olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen müştekinin bu hususta beyanda bulunmamış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın yüklenen suçu işlediği konusunda şüphe oluştuğu, bu şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiği, dolayısıyla sanığın beraatine ilişkin yerel mahkeme hükmünü onayan Özel Daire kararında bir isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, sanığın atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğine ilişkin itirazın reddine karar verilmelidir.

Y.C.G.K, E.N 2012/2-1498, K.N 2014/188, K.T 15.04.2014

Eskişehir Ceza Avukatı Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı olan müvekkillerini başarıyla savunmakta, yargı önünde müvekkilleri için verilen mücadele sayesinde, müvekkillerin haklarının ön yargılarla çiğnenmesinin önüne geçilebilmektedir. Aynı zamanda bu suçun mağduru olan müvekkillerimizin yanında durarak haklarına kavuşmaları için hukuk düzeyinde sonuna kadar tarafımızca mücadele edilmektedir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!