Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası Nedir

Türk Ceza Yasasında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç tipi olarak düzenlenmiştir. Bunlar arasında yer alan cinsel saldırı suçu bu makalemizde ele alınmaktadır. TCK madde 102 de basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı fiilleri düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ise şunlardır:

  • Cinssel saldırı suçu
  • Çocukların cinsel istismarı
  • Ergin olmayan kişiyle cinsel ilişki
  • Cinsel taciz suçu


Cinsel saldırı suçu şehvet odaklı hareketlerle bedensel temas kurarak bir kişinin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel saldırı suçu genel bir suç olup herkes tarafından işlenebilir. Suçun faili mağdurla farklı cinsiyetten bir kişi olabileceği gibi aynı cinsiyetten bir kişi de olabilir. Aynı şekilde suçun faili erkek veya kadın olabilir. Ancak bu suç bakımından mağdurun 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturur. Hayvanlara karşı işlenen cinsel saldırı eylemleri 5199 sayılı Hayvanları koruma yasası kapsamında bağımsız bir suç olarak cezalandırılmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunun maddi konusu kişinin cinsel dokunulmazlığıdır. Cinsel saldırı suçunun hareket ögesi, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olup cinsel ilişki boyutuna varmayan davranışlardır. Daha doğru bir anlatımla; cinsel ilişki boyutuna varmayan ancak mağdurun vücuduna temas etmek suretiyle gerçekleştirilen hareketler cinsel saldırı suçunun hareket ögesini oluşturmaktadır.
Cinsel içerikli bir eylemin cinsel saldırı suçunu oluşturabilmesi için muhakkak bedensel temas gereklidir. Bedensel temas olmadan gerçekleştirilen cinsel içerikli eylemler cinsel taciz suçunun hareket ögesini oluşturur.

Cinsel saldırı suçunun oluşması için objektif olarak cinsel arzuları tatmin amacına yönelik (şehvet içerikli) hareketlerin yapılmış olması yeterli olup failin cinsel arzularını fiilen tatmin etmiş olması gerekli değildir. Buraya kadar basit cinsel saldırı düzenlenmiş olup nitelikli cinsel saldırı suçu aşağıda geçmektedir.

Cinsel Saldırı Suçu Nitelikli Şekilleri

Cinsel Saldırı Suçu Cezayı Artıran Olgular

1-Cinsel saldırı suçunun vücuda organ veya sair cisim sokularak işlenmesi (TCK m.102/2) bu halde kişinin cinsel dokunulmazlığının ihlali yani cinsel saldırı suçu vücuda organ veya sair cisim sokularak işlenmektedir. Suçun temel şekli ile nitelikli şekli arasında cezai hükmü bakımından büyük bir fark vardır. Bu suçun ister şüpheli veya sanığı ister mağduru konumunda olun Eskişehir Ceza Avukatından hukuki yardım almanız sizin için son derece önemli olacaktır. Cinsel saldırı suçunun bu nitelikli halinin oluşabilmesi için organ veya cismin mutlaka cinsel bölgelere sokulması gerekli olmayıp vücudun herhangi bir yerine sokulması yeterlidir. 765 sayılı eski TCK da düzenlenmiş olan “ırza geçme” suçundan farklı olarak 5237 sayılı TCK da düzenlenen cinsel saldırı suçunda vücuda sair cisim sokulması da bu suçun oluşması için yeterlidir.
Bu suç kural olarak soruşturması ve kovuşturması şikayet tabi bir suç olmayıp istisna olarak ise eşe karşı işlenmesi halinde soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlıdır.

2-Cinsel Saldırı Suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi (TCY 102/3-a)

3-Cinsel Saldırı Suçunun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (TCY 102/3-b)

4-Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen ile evlatlık arasında işlenmesi (TCY m.102/3-c)

5-Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (TCY 102/3-d)

6-Cinsel Saldırı Suçunun insanların toplu olarak birlikte yaşamak zorunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi (TCY m.102/3-d)

Cinsel Saldırı Suçu Cezayı Azaltan Olgular

1-Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması (TCY m.102/1-c.2) Sarkıntılık fiili doktrinde: Cinsel sadırı fiilinin ısrarcı bir tutuma dönüşmediği, basit düzeyde kaldığı, ani ve kesintili hareketlerle gerçekleştiği durumlar olarak tanımlanmıştır. (Koca/Üzülmez Özel Hükümler 2020 s.344) Bu yönüyle sarkıntılık cinsel saldırı suçunun ani hareketlerle (dokunuşlarla) işlendiği şeklidir.

Cinsel Saldırı Suçunun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Şekli

Suçun sonucunda mağdurun bitkisel yaşama girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur diyerek TCY m.102/5 cinsel saldırı suçunun ağırlaşmış haline yasada yer vermiştir.

Eskişehir ceza Avukatı Cinsel Saldırı Suçu
Eskişehir Ceza Avukatı

Cinsel Saldırı Suçu Madde Gerekçesi

Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cin­sel davranışlarda bulunulması suretiyle ihlâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukukî değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Bu Bölümde yer alan suçlar, esasen kişiye karşı işlenmiş olan suçlar olması iti­barıyla, İkinci Kitabın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım altında düzenlenmişlerdir.

Birinci Fıkra

Maddenin birinci fıkrasında, cinsel saldırı suçunun temel şekli tanım­lanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâl edilmesi gerekir.

Suçun temel şekline ilişkin maddî unsuru, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel iliş­kiye varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. Suçun oluşması için, ger­çekleştirilen hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte bulunmaları yeterli­dir; failin şehevi arzularının fiilen tatmin edilmiş olması gerekmez.

Söz konusu suç, farklı cinsten kişiye karşı işlenebileceği gibi, aynı cinsten kişiye karşı da işlenebilir.

Suçun temel şekline ilişkin olarak soruşturma ve kovuşturmanın ya­pılması, mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuştur.

İkinci Fıkra

Maddenin ikinci fıkrasında, cinsel saldırının vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi, bu suçun nitelikli hâli ola­rak tanımlanmıştır. Suçun bu nitelikli hâli için, vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin ithal edilmesi gerekir. Bu bakımdan vücuda penis ithal edilebileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop gibi sair bir cisim de ithal edilebilir. Bu bakımdan, söz konusu suçun temel şeklinin aksine, bu fıkrada tanımlanan nitelikli hâlinin oluşabilmesi için, gerçekleşti­rilen davranışın cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olması şart değildir.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hâlini oluşturan bu fiiller, eşe karşı da işlenebilir. Evlilik birliği, eşlere sadakat yükümlülüğünün yanı sıra, karşılıklı olarak birbirlerinin cinsel arzularını tatmin yükümlülüğü de yüklemektedir. Buna karşılık, evlilik birliği içinde bile, cinsel arzuların tatminine yönelik talepler açısından tıbbi ve hukukî sınırların olduğu muhakkaktır. Bu sınırla­rın ihlâli suretiyle eş üzerinde gerçekleştirilen ve cinsel saldırı suçunun nite­likli hâlini oluşturan davranışlar, ceza yaptırımını gerekli kılmaktadır. An­cak, bu durumda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdur eşin şikâ­yetine bağlı tutulmuştur.

Üçüncü Fıkra

Üçüncü fıkrada, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur­ları tanımlanmıştır. Buna göre, suçun, a) beden veya ruh bakımından kendi­sini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, b) kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, c) üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, d) silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verile­cek cezanın belirtilen oranda artırılması gerekmektedir. (d) bendinde, cinsel saldırının birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, bu suçun icra hare­ketlerinin müşterek fail olarak sorumluluğu gerektirecek şekilde gerçekleşti­rilmesini ifade etmektedir. Bu bakımdan, söz konusu suçun örneğin bir baş­kası tarafından azmettiren veya yardım eden sıfatıyla iştirak ederek işlen­mesi hâlinde, sadece bu nedenle (d) bendi hükmüne istinaden cezada artırım yapılamayacaktır.

Dördüncü Fıkra

Cinsel saldırı suçunun özelliği, bu suçu oluşturan fiillerin mağdurun iradesi dışında gerçekleştirilmesidir. Mağdura karşı cebir veya tehdit ya da hile kullanılabileceği gibi, örneğin bilincinin yitirilmesine neden olmak veya örneğin uyku hâli dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanmak su­retiyle de bu suçlar işlenebilirler. Maddenin dördüncü fıkrasına göre, bu suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçü­nün ötesinde cebir kullanılması durumunda, ayrıca kasten yaralama suçun­dan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir.

Beşinci ve Altıncı Fıkra

Beş ve altıncı fıkralarda cinsel saldırı suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri düzenlenmiştir. Bu itibarla, cinsel saldırı suçunun işlen­mesi suretiyle mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulmasına neden olunması, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Keza, cinsel saldırı sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacaktır. Ancak, bu durum­larda, netice sebebiyle ağırlaşmış suçlar dolayısıyla sorumluluk için aranan koşulların gerçekleşmesi gerekir.

Yüksek Mahkeme Kararları

Yüksek Mahkeme Kararı

Sanıklar tarafından eve götürülme hilesi ile araca bindirilmesinden itibaren mağdurun hareket özgürlüğünün sınırlandığı ve bu sınırlamanın cinsel saldırı eylemi sonucu araçtan dışarı atılmasıyla sonlandığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun gerçekleştirildiği zaman aralığının bir bölümünde katılana karşı ayrıca nitelikli cinsel saldırı suçunun işlemiş olmasının bu suçun oluşumuna engel olmayacağı, kaldı ki nitelikli cinsel saldırı suçunun işlenmeye başlandığı ana kadar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından yeterli süre de geçtiği anlaşıldığından, olayın başlangıç ve gelişimine göre sanık ile birlikte suç işleme kararına sahip olan ve suçun icrasına ilişkin etkin ve fonksiyonel hareketleri ile fiil üzerinde ortak hâkimiyet kuran sanığın, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna müşterek fail olarak katıldığı, bu bağlamda nitelikli cinsel saldırı suçunu birden fazla kişi ile işleyen sanık hakkında suça iştirak hükümlerini uygulanmasının isabetli olduğunun kabulü gerekmektedir. Sanığın nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına sanık ile birlikte müşterek fail olarak katıldığı anlaşılmış ise de; katılanın kovuşturma aşamasında cep telefonunu sanığın aldığını beyan etmesi, katılanın bulunduğu arka koltuğa sadece sanığın geçmesi ve bu süreçte sanığın sürekli aracın ön yolcu koltuğunda oturması birlikte göz önüne alındığında, sanığın diğer sanık ile birlikte aldığı suç işleme kararının hırsızlık suçunu kapsamaması ve katılana ait cep telefonu ile çantanın araç içerisinde kaldığını bildiğine dair bir delilin de bulunmaması karşısında, sanığın hırsızlık suçunu sonradan oluşan ani bir kararla tek başına işlediği ve sanığın bu suça iştirakinin bulunmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, sanığın hırsızlık suçunu işlediğine yönelik delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının;

a- Sanık … hakkındaki hırsızlık suçuna ilişkin uyuşmazlık yönünden REDDİNE,

b- Sanıklar … ve … hakkındaki nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ilişkin uyuşmazlıklar yönünden KABULÜNE,

2- Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 06.02.2017 gün ve 10807-492 sayılı sanıklar … ve … hakkındaki nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen bozma kararının KALDIRILMASINA,

3- Sanıklar … ve … hakkındaki nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile ilgili uygulamaların denetlenmesi için dosyanın Yargıtay 14. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.11.2017 tarihinde yapılan müzakerede her üç uyuşmazlık yönünden oyçokluğuyla karar verildi.

Eskişehir Ceza Avukatı olarak gerek bu suçun şüphelisi veya sanığı olan müvekkillerimize gerekse cinsel saldırı suçunun mağduru olan müvekkillerimize profesyonel bir şekilde hukuki yardım vermekteyiz.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!