Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu Türk Ceza Kanunu madde 244’de 4 fıkra halinde düzenlenmiştir. Suçun temel halinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu 244. maddesi uzlaştırma hükümleri kapsamına girmemektedir ve şikayete tabi değildir, re’sen soruşturulup kovuşturulur. Yargılaması asliye ceza mahkemesinde yapılır.

Bu suç kastla işlenebilen bir suç olup failin saiki ve amacı önem taşımamaktadır. Bu suça teşebbüs mümkündür.

Bilişim sistemine yönelik olmayıp sadece bilgisayar donanımına yapılan saldırılar mala zarar verme suçunu oluşturur.

Madde Düzenlemesi

TCK m.244 düzenlemesi şu şekildedir:

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım Bilişim Alanına Karşı Suçlar başlıklı 10. bölümde düzenlenmiştir.

Bilişim Alanına Karşı Suçlar şunlardır:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu (m.243)
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu (m.244)
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m.245)
  • Yasak Cihaz Veya Programlar Suçu (m.245/A)

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Nedir

Türk Ceza Kanunu madde 244/1’de düzenlenen suç bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulmasını düzenlemişken. TCK m.244/2’de bir bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi veya erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi suç olarak düzenlenmiştir.

TCK m.244/1 ile m.244/2’de geçen düzenlemeler arasındaki fark TCK m.244/1’de suçun konusu bilişim sistemi iken, TCK m.244/2’de geçen suçun konusu bilişim sistemi içerisindeki verilerdir.

Suçun Hareket Ögesi

Bu suç seçimlik hareketli bir suç olup bu seçimlik hareketler şunlardır:

  • Bilişim sistemindeki verilerin bozulması,
  • Sistemdeki verilerin yok edilmesi,
  • Sistemdeki verilerin değiştirilmesi
  • Sistemdeki verilerin erişilmez kılınması
  • Sisteme veri yerleştirilmesi
  • Sistemde var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi

Suçun oluşması için yukarıda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesi gerekli ve yeterlidir.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Nitelikli Halleri

Türk Ceza Kanunu madde 244/3’de bu suçun nitelikli hali düzenlenmiştir. TCK m.244/3’de geçen düzenlemeye göre m.244/1 ve m.244/2’de geçen fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Eskişehir Ceza Avukatı Bilişim Sistemini Engelleme Suçu
Eskişehir Ceza Avukatı Bilişim Suçları

Madde Gerekçesi

Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin iş­leyişini engelleme, bozma,sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme, erişilmez kılma, değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece sistemlere yöneltilen ızrar fiilleri özel bir suç hâline getirilmiştir. Aracın fizik varlığı ve işleme­sini sağlayan bütün diğer unsurları, söz konusu suçun konusunu oluştur­maktadır. Fıkrada seçimlik hareketli bir suç meydana getirilmiştir.

İkinci fıkrada, bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın artırılması öngörülmüştür.

Üçüncü fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması, ceza yaptırımı altına alınmıştır. Ancak, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerekir. Bu bakımdan, fiilin örneğin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu oluşturması halinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmeyecektir.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.8.C. D. E. 2012/33557 K. 2013/25987 K.T. 01.11.2013

SİSTEMİ ENGELLEME BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU Sanığın Katılana Ait Elektronik Posta ve Facebook Hesaplarının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adreslere Giren, Facebook Hesabında Yazışmalar Yapan ve Şifreyi Değiştirmek Suretiyle Katılanın Anılan Hesaplara Erişimini Engelleyen Sanığın Eyleminin Türk Ceza Kanununu 244/2.Maddesi Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği

E POSTA VE FACEBOOK ŞİFRELERİNİ ELE GEÇİRMEK Katılana Ait Elektronik Posta ve Facebook Hesaplarının Şifresini Ele Geçirerek Bu Adreslere Giren Facebook Hesabında Yazışmalar Yapan ve Şifreyi Değiştirmek Suretiyle Katılanın Anılan Hesaplara Erişimini Engelleyen Sanığın Eyleminin Suç Oluşturduğu

Özeti: Sanığın katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin M. şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın 22.12.2010 tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan TCK. nun 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.11.2013 gününde oy birliği ile karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!