Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim sistemine girme suçu Türk Ceza Kanunu madde 243’de 4 fıkra halinde düzenlenmiştir. Suçun 1. fıkrada belirtilen temel halinin cezası 6 aya kadar hapis cezasıdır.

Bilişim sistemine girme suçu şikayete tabi değildir. Re’sen soruşturulup kovuşturulur.

Uzlaştırma hükümleri kapsamına girmez. Zaman aşımı bakımından TCK m.66 ve m.68’de belirtilen genel hükümlere tabidir.

Bu suç kastla işlenebilen bir suç olup, failin saiki ve amacı önem taşımaz. Teşebbüse elverişlidir ve iştirak konusunda genel hükümler uygulanır.

Bilişim sistemine girme suçu aynı zamanda özel yaşamın gizliliğini ihlal ediyorsa (TCK m.134) veya mağdurun haberleşmesi engelleniyorsa (TCK m.124) fikri içtima hükümleri uygulanır.

Yargılaması asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir

Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmektir.

Bilişim sistemine girme suçu karma hukuksal konulu bir suçtur. Bu suçla bir yandan bilişim sisteminin güvenliği, haberleşme özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği korunurken öte yandan bilişim sistemi kullanılarak işlenebilecek diğer potansiyel suçların da önlenmesi sağlanmakta, ayrıca mal varlığı değerleri de korunmaktadır.

TCK m.243 Bilişim Sistemine Girme Suçu Düzenlemesi

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim sistemine girme suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım Bilişim Alanına Karşı Suçlar başlıklı 10. bölümde düzenlenmiştir.

Bilişim Alanına Karşı Suçlar şunlardır:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu (m.243)
  • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu (m.244)
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m.245)
  • Yasak Cihaz Veya Programlar Suçu (m.245/A)

Suçun Unsurları

Bu suç, genel bir suçtur; herhangi bir kişi fail olabilir. Bu suçun işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCY m.246/1)

Suçun maddi konusunu bilişim sistemleri oluşturmaktadır. Bilişim sisteminden anlaşılması gereken, verileri depolayan ve bu verileri işleme kabiliyeti olan her türlü elektronik cihazdır.

Bilişim Sitemine Girme Suçu Hareket Ögesi

Bilişim sistemine girme suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun hareket ögesi “bir bilişim sistemine girmek veya orada kalmaya devam etmek”tir. 2016 tarihli ve 6698 sayılı yasayla ceza normunda yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir. Böyle bu suç “birden çok hareketli suç” vasfını yitirerek “serbest hareketli” bir suç olmuştur. Böylece suçun unsurlarından “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sisteminde kalmaya devam etme” hareketlerinin beraber oluşmasının suçun oluşması için gerekliliği koşulundan vaz geçilmiş, bu hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi halinde suçun oluşması mümkün hale gelmiştir.

Sisteme girmek, bilişim sisteminin içeriğine dahil olmaktır. Sistemde kalmaya devam etmek ise failin eyleminin ciddiliğini gösterir ölçüde sistemden çıkmamasıdır.

Bilişim sistemine girmekten anlaşılması gereken, bilişim sistemine erişimdir. Bu erişimin hukuka uygun şekilde olması halinde, hukuka aykırı şekilde erişime devam edilmesi halinde de bu suç oluşacaktır. Bu yönüyle bilişim sistemine girme suçu mütemadi bir suçtur.

Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleştirilen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izlemek ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır (TCK m.243/4).

Verilerin izlenmesi eylemi, bilişim sistemlerine herhangi bir etkide bulunmaksızın teknik araçlarla bilişim sistemleri arasındaki veri akışlarının takip edilmesini ifade eder.

Suçun Nitelikli Şekli

Suçun bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

Suçun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşmış Şekli

Suç işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse suçun sonucu nedeniyle ağırlaşmış hali oluşur (TCY m.243/3). Suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değiştirilmesi durumunda fail, suçun temel şekline göre daha ağır bir ceza ile cezalandırılır.

Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla hareket etmemesi gerekir. Failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla hareket etmesi halinde TCK m.243/3 hükmü değil, TCK m.244 hükmü uygulanacaktır.

Eskişehir Ceza Avukatı Bilişim sistemine girme suçu
Eskişehir Ceza Avukatı Bilişim sistemine girme suçu

Madde Gerekçesi

Bilişim sistemlerine karşı suçların düzenlendiği bölümde yer alan bu maddede bilişim sistemine girme fiili suç olarak tanımlanmıştır.

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir.

Maddenin birinci fıkrasında bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek fiili suç hâline getirilmiştir. Sisteme, hukuka aykırı olarak giren kişinin belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

İkinci fıkraya göre, birinci fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi, bu suç açısından daha az ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir.

Üçüncü fıkrada, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde failin, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılması öngörülmüştür. Dikkat edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri yok etmek veya değiştirmek kastıyla hareket etmemesi gerekir.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.8.C.D. E. 2016/12634 K. 2017/4967 K.T. 03.05.2017

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU Bildirilen Ip Numaralarının Bağlı Bulunduğu İnternet Hattında Ne Özellikte Modem Kullanıldığı – Kablolu veya Kablosuz Olup Olmadığı – Şifreli Olup Olmadığı – Modemden Başka Kullanıcıların İnternete Bağlanılıp Bağlanılmadığının Belirlenmesi Açısından İlgili İnternet Sağlayıcısından Bilgi İstenmesi Gerektiği – Sanığa Ait Bilgisayar Getirtilip Uzman Bilirkişi Tarafından Log Kayıtları İncelenerek Sonucuna Göre Katılana Ait Mail Adresinin Erişilmez Kılındığı Takdirde Mail Adresine Girilmesi Gerektiği – Bu Adrese Erişimin Engellenmemesi ve Katılanın Mail Adresinde Kalmaya Devam Ettiğinin Tespiti Halinde Bilişim Sistemine Girme Suçunub Oluşacağı

Özeti: Bildirilen IP numaralarının bağlı bulunduğu internet hattında ne özellikte modem kullanıldığı, kablolu veya kablosuz olup olmadığı, şifreli olup olmadığı, modemden başka kullanıcıların internete bağlanılıp bağlanılmadığının belirlenmesi açısından ilgili internet sağlayıcısından bilgi istenmesi ve sanığa ait bilgisayar getirtilip uzman bilirkişi tarafından LOG kayıtları incelenerek sonucuna göre, katılana ait mail adresinin erişilmez kılındığı takdirde mail adresine girilmesi ancak; bu adrese erişimin engellenmemesi ve katılanın mail adresinde kalmaya devam ettiğinin tespiti halinde bilişim sistemine girme suçunu oluşacağı dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın suçlamayı kabul etmeyerek, kablosuz modem kullanıldığından hattının başkaları tarafından girilip kullanılmış olabileceğine ilişkin savunması karşısında; bildirilen IP numaralarının bağlı bulunduğu internet hattında ne özellikte modem kullanıldığı, kablolu veya kablosuz olup olmadığı, şifreli olup olmadığı, modemden başka kullanıcıların internete bağlanılıp bağlanılmadığının belirlenmesi açısından ilgili internet sağlayıcısından bilgi istenmesi ve sanığa ait bilgisayar getirtilip uzman bilirkişi tarafından LOG kayıtları incelenerek sonucuna göre, katılana ait mail adresinin erişilmez kılındığı takdirde TCK.nun 244/2. mail adresine girilmesi ancak; bu adrese erişimin engellenmemesi ve katılanın mail adresinde kalmaya devam ettiğinin tespiti halinde aynı yasanın 243/1. maddesi kapsamındaki suçun oluşacağı dikkate alınarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik araştırmaya dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 03.05.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık saygıyla sundu.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!