Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu Türk Ceza Kanunu madde 244’de 5 fıkra halinde düzenlenmiştir. Bu suç uzlaştırma hükümleri kapsamında değildir. Dava ve ceza zaman aşımı bakımından TCK m.66 ve m.68’de geçen genel hükümler uygulanır. Şikayete tabi değildir ve re’sen soruşturulup kovuşturulur.

Banka Ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Bu suç başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçirip veya elinde bulundurup, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlanmasıdır.

Bu suç ilk defa 5237 sayılı TCK’da düzenlenen bir suçtur.

Madde Düzenlemesi

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Türk Ceza Kanunu 2. kitap 3. kısım Bilişim Alanına Karşı Suçlar başlıklı 10. bölümde düzenlenmiştir.

Bilişim Alanına Karşı Suçlar şunlardır:

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
Eskişehir Ceza Avukatı

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Madde Gerekçesi

Madde, banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar sağlanmasını önlemek ve failleri cezalandırmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Banka kartı, bankanın kurduğu sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sağlamaktadır. Bu kart, saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara mari­fetiyle, banka görevlisinin yardımı olmadan, kart sahibinin kendi hesabından para çekmesini sağlamaktadır.

Kredi kartları ise, banka ile kendisine kart verilen kişi arasında yapıl­mış bir sözleşme gereğince, kişinin bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını sağlayan araçtır.

İşte bu kartların kötüye kullanılmaları, söz konusu maddede suç olarak tanımlanmıştır.

Maddeye göre, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen hareketler bu suçu oluşturmaktadır:

  1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartının, her ne suretle olursa ol­sun ele geçirilmesinden sonra, sahibinin rızası bulunmaksızın kullanılması veya kullandırttırılması ve bu suretle failin kendisine veya başkasına haksız yarar sağlaması.
  2. Aynı fiilin, aynı koşullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartının bunu elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması veya kullandırttırılması; söz gelimi kartı sahibine vermekle görevli banka memurunun kartı kendi veya başkası yararına kullanması.

Aslında hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının ratio legis’lerinin tümünü de içeren bu fiillerin, duraksamaları ve içtihat farklılıklarını önlemek amacıyla, bağımsız suç hâline getirilmeleri uygun görülmüştür.

Maddenin ikinci fıkrasına göre; birinci fıkrada belirtilen fiillerin, oluşturulmuş sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Ancak, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, fiilin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerekir.

Yüksek Mahkeme Kararları

Y.11.C.D. E. 2011/7320 K. 2013/5501 K.T. 03.04.2013

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

ÖZETİ: 5237 sayılı TCK’nun 245/1. maddesinde öngörülen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda, suçun mağdurunun kart hamili olduğu sanıkların şikayetçiye ait iki ayrı banka tarafından düzenlenmiş kredi kartları ile birden fazla alışveriş yapmaktan ibaret eylemlerinin 245/1, 43. maddelerinde yazılı suçu oluşturduğu hk.

Sanık T… için:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçu nedeniyle: 5237 sayılı TCK.nun 142/1-a, 143, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

b) Banka veya kredi kartlarının (Axess kredi kartı) kötüye kullanılması suçu nedeniyle: 5237 sayılı TCK.nun 245, 52, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 3 yıl hapis cezası ve 100 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

c) Banka veya kredi kartlarının (Yapı ve Kredi Bankası World kredi kartı) kötüye kullanılması suçu nedeniyle: 5237 sayılı TCK.nun 245, 52, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 3 yıl hapis cezası ve 100 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

Sanık Ö… için:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçu nedeniyle: 5237 sayılı TCK.nun 142/1-a, 143, 39, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

b) Banka veya kredi kartlarının (…kredi kartı) kötüye kullanılması suçu nedeniyle: 5237 sayılı TCK.nun 245, 52, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 3 yıl hapis cezası ve 100 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

c) Banka veya kredi kartlarının (…kredi kartı) kötüye kullanılması suçu nedeniyle:

5237 sayılı TCK.nun 245, 52, 53, 63. maddeleri gereğince sanığın 3 yıl hapis cezası ve 100 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanık Ö… müdafiinin, bir sebebe dayanmayan, sanık T… müdafiinin ise yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

  1. Dosya kapsamından hırsızlık suçunun gece vakti işlenmediğinin anlaşılmasına rağmen sanıklara hükmolunan cezaların TCK’nun 143. maddesi uyarınca artırılması,
  2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.10.2011 gün ve 2011-166-213 esas-karar sayılı kararında da belirtildiği üzere, 5237 sayılı TCK’nun 245/1. maddesinde öngörülen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda, suçun mağdurunun kart hamili olduğu sanıkların şikayetçiye ait iki ayrı banka tarafından düzenlenmiş kredi kartları ile birden fazla alışveriş yapmaktan ibaret eylemlerinin 245/1, 43. maddelerinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden tek suç yerine, yazılı şekilde iki ayrı suçtan mahkumiyetlerine hükmolunması,
  3. 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yer alan hak yoksunluğunun, aynı maddenin 3. fıkrasına göre koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
  4. Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından TCK’nun 245. maddesinin hangi fıkrası ile ceza tayin olduğunun gösterilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 03.04.2013 gününde oy birliği ile karar verildi.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık bu suçun şüphelisi veya sanığı konumunda olan müvekkillerine özenle ve profesyonellikten taviz vermeden Eskişehir Ceza Avukatı olarak müdafilik hizmeti verdiği gibi bu suçun mağduru veya suçtan zarar göreni konumunda olan müvekkillerini de mahkemede Eskişehir Ceza Avukatı olarak özveriyle temsil etmekte ve haklarını savunmaktadır.

Eskişehir Avukat Mahmut Rasul Uyanık saygıyla sunar.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!