Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu “kamu güvenine karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Kamu güvenine karşı suçlardan olan, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve resmi veya özel belgeyi bozmak yok etmek gizlemek suçları için ilgili makalelerimize bakabilirsiniz.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Tanımı

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, bir kimsenin belirli bir tarzda doldurup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir biçimde doldurmasıdır. Bu suçun cezası üç ay ile bir yıl arasında hapis cezasıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 209. maddesi, “Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” diyerek bu suça yer vermiştir.

Bu suçun hukuksal konusu, ispat araçlarının her türlü sahtecilikten uzak olduklarının düşünülmesini sağlayan kamu güvenidir.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçun Unsurları

Bu suç, genel bir suçtur. Herkes bu suçun faili olabilir. Suçun mağduru ise bir başkasına belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı teslim eden veya imzaladığı bu nitelikteki bir belge zararına olarak başkaları tarafından hukuksal sonuç doğuracak biçimde doldurulan kişidir.

Suçun Maddi Konusu

Suçun maddi konusunu, imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt oluşturmaktadır. İmza sahibi kendi isteğiyle faile boş bir kağıt vermektedir. Bu boş kağıt, faile verildiği andaki durumu bakımından bir belge oluşturmayan bir kağıttır.

Suçun Manevi Unsuru

Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failin “saiki veya amacı” önem taşımaz.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Eylem Unsuru

Suçun hareket ögesini, boş bir kağıdı verilme nedeninden farklı bir biçimde doldurmak oluşturmaktır. Bu suçun oluşması için bir kişinin diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı, ancak boş bir kağıt vermesi, bu kişinin yani failinde bu boş kağıdı veriliş amacından farklı bir şekilde doldurması gerekmektedir. Bu suçun oluşabilmesi için imzanın gerçek olması gerekir. Bu suçun daha iyi anlaşılabilmesi için “açığa imza” teriminden ne anlaşılması gerektiğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Açığa imza, hiçbir yazı içermeyen ya da hukuken hükümsüz olan bazı yazıların bulunduğu kağıt üzerindeki imzadır.

Özel belgede sahtecilik suçu veya resmi belgede sahtecilik suçuyla açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu birbirine karıştırmamak gerekir. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunda verilen kağıdın hukuken geçerli bir belge olmaması gerekir. Belgede sahtecilik suçlarında ise hukuken geçerli bir kağıt söz konusu olup bu resmi veya özel belge niteliğinde olan kağıdın tahrif veya tağyiri ile suç meydana gelmektedir.

İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurulup da hukuksal sonuç doğuracak biçimde dolduran kişi, açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan değil, belgede sahtecilik suçundan dolayı cezalandırılır. Dikkat edilirse burada imzalı kağıt teslim veya tevdi edilmemiştir, fail bunu hukuka aykırı suretle ele geçirerek doldurmuştur.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

  • Teşebbüs: Bu suça teşebbüs mümkündür. Suç boş kağıdın doldurulduğu anda tamamlanmaktadır.
  • İştirak: İştirak konusunda genel kurallar uygulanır.
  • İçtima: Fail doldurduğu boş kağıtla dolandırcılık suçunu işlemişse, gerçek içtima hükümleri uygulanır.

Muhakeme

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, şikayete bağlıdır.

Eskişehir Ceza Avukatı Açığa imzanın kötüye kullanılması

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Madde Gerekçesi

Birinci Fıkra

Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır.

Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel koşuldur. Ayrıca verilen kağıt hukuken geçerli bir belge oluşturmayacaktır; suç böylece gerçek bir belgenin tahrif veya tağyiri şeklinde işlenecek olursa, belgede sahtecilik suçu söz konusu olur.

Suçun oluşması için söz konusu imzalı kağıdın, tevdi ve teslim nede­ninden farklı bir şekilde doldurulması gereklidir.

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması, şikayete bağlıdır. İmzalı boş kağıt ancak taraflar arasında belirli bir ilişki şeklinin varlığı halinde söz ko­nusu olabileceğinden, kovuşturmanın şikayete bağlı tutulması uygun görül­müştür.

İkinci Fıkra

İkinci fıkrada, imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişinin, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırıl­ması öngörülmüştür. Dikkat edilmelidir ki, bu durumda, imzalı kağıt teslim veya tevdi edilmemiş, suçlu bunu hukuka aykırı bir suretle ele geçirerek doldurmuştur.

Eskişehir Ceza Avukatı Mahmut Rasul Uyanık Eskişehir’de bulunan hukuk bürosunda bu suçun şüphelisi veya sanığı olan müvekkillerine müdafi ve danışman olarak hukuki destek verdiği gibi bu suçun mağduru olan müvekkillerini de vekil olarak profesyonelce temsil etmektedir.

Avukat Mahmut Rasul UYANIK ile İletişime Geçin!